ONJO - Otomo Yoshihide New Jazz Orchestra (doubtmusic)


Otomo Yoshihide / Alfred Harth / Tsugami Kenta / Mats Gustafsson / Sachiko M / Kahimi Karie / Hamada Mariko / Yoshigaki Yasuhiro / Axel Dörner / Aoki Taisei / Okura Masahiko / Unami Taku / Cor Fuhler / Takara Kumiko / Mizutani Hiroaki / Ishikawa Ko / Nananan Kiriko / Otsu Makoto
recorded 2005 in Tokyo
on doubtmusic, Japan