Out To Lunch - OTOMO YOSHIHIDE‘S NEW JAZZ ORCHESTRA (doubtmusic)


Otomo Yoshihide / Alfred Harth / Tsugami Kenta / Mats Gustafsson / Sachiko M / Yoshigaki Yasuhiro / Axel Dörner / Nakamura Toshimaru / Aoki Taisei / Okura Masahiko / Unami Taku / Cor Fuhler / Takara Kumiko / Mizutani Hiroaki / Ishikawa Ko
recorded 2005 in Tokyo
on doubtmusic, Japan